Codul consumului online dating

85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, aprobata prin Legea nr. Dupa articolul 33 se introduce mentiunea cu urmatorul cuprins: "Prezenta ordonanta transpune prevederile Directivei Consiliului 90/314/CEE din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru calatorii, vacante si circuite, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins: "(5) Fara a incalca prevederile prezentei legi, natura abuziva a unei clauze contractuale se evalueaza in functie de: a) natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul incheierii acestuia; b) toti factorii care au determinat incheierea contractului; c) alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde. La articolul 66, litera f) va avea urmatorul cuprins: "f) conditiile in care asociatiile de consumatori, constituite potrivit art. 60/2002, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege; d) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

(6) Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociaza nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerintele de pret si de plata, pe de o parte, nici cu produsele si serviciile oferite in schimb, pe de alta parte, in masura in care aceste clauze sunt exprimate intr-un limbaj usor inteligibil." 3. 33, pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare;". 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

1.014 din 20 decembrie 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege; n) Legea nr.

449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite consumatorilor spre vanzare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

611 din 6 iulie 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege; m) Legea nr.

193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

In anexa, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: "(2) Dispozitiile alin. a), p) si t) nu sunt aplicabile in cazul: a) tranzactiilor cu valori mobiliare, instrumentelor financiare si altor produse sau servicii, in cazul in care pretul este legat de fluctuatiile cotatiei bursiere sau ale indicelui bursier ori ale unei rate de schimb pe piata financiara, pe care vanzatorul sau furnizorul nu le poate controla; b) contractelor pentru cumpararea sau vanzarea de devize, cecuri de calatorie, ordine de plata internationale emise in devize sau alte instrumente de plata internationale." Art. 812 din 18 noiembrie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Dupa articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu urmatorul cuprins: "Art. - Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare a prezentei legi." 5. 565 din 25 iunie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Titlul capitolului VI va avea urmatorul cuprins: "CAPITOLUL VIAsociatiile de consumatori" 9. 348/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

La articolul 2, litera a) va avea urmatorul cuprins: "a) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in cadrul contractelor care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale;". Dupa articolul 26 se introduce mentiunea cu urmatorul cuprins: "Prezenta lege transpune prevederile Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului din privind anumite aspecte ale vanzarii de bunuri de consum si garantiile conexe, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. La articolul 1, partea introductiva a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care unele produse sunt supuse unor cerinte specifice de securitate impuse de legislatia comunitara, prezenta lege se aplica numai pentru aspectele si riscurile sau categoriile de riscuri care nu sunt prevazute de aceste reglementari, dupa cum urmeaza:". La articolul 3, partea introductiva a alineatului (4) va avea urmatorul cuprins: "(4) In alte conditii decat cele avute in vedere la alin. 541 din 28 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare; i) Legea nr.

- In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in practicile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale; b) comerciant - orice persoana fizica sau juridica care, in practicile comerciale ce fac obiectul prezentei legi, actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop, in numele sau pe seama acesteia; c) produs - orice bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi si obligatii; d) practici ale comerciantilor in relatia cu consumatorii, denumite in continuare practici comerciale - orice actiune, omisiune, comportament, demers sau prezentare comerciala, inclusiv publicitate si comercializare, efectuate de un comerciant, in stransa legatura cu promovarea, vanzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor; e) deformarea substantiala a comportamentului economic al consumatorilor - folosirea unei practici comerciale ce afecteaza considerabil capacitatea consumatorilor de a lua o decizie in cunostinta de cauza, decizie pe care altfel nu ar fi luat-o; f) cod de conduita - acordul sau ansamblul de reguli care nu este impus prin legislatie sau dispozitii administrative si care defineste comportamentul comerciantilor care se angajeaza sa il respecte cu privire la una sau mai multe practici comerciale ori la unul sau mai multe sectoare de activitate; g) responsabil de cod - orice entitate, inclusiv un comerciant sau un grup de comercianti, responsabila cu intocmirea si revizuirea unui cod de conduita si/sau cu supravegherea respectarii acestui cod de catre cei care s-au angajat sa il respecte; h) diligenta profesionala - competenta si grija asteptate, in mod rezonabil, de un consumator din partea comerciantilor, in conformitate cu practicile corecte de piata si/sau cu principiul general al bunei-credinte, in domeniul de activitate al acestora; i) invitatie de a cumpara - prezentarea comerciala prin care se mentioneaza caracteristicile si pretul produsului intr-un mod corespunzator mijloacelor utilizate pentru aceasta si care, prin urmare, permite consumatorului achizitionarea de produse; j) influenta nejustificata - folosirea unei pozitii de forta fata de consumator, de maniera sa exercite presiune asupra acestuia, chiar fara a recurge sau a ameninta cu recurgerea la forta fizica, intr-un mod care limiteaza semnificativ capacitatea consumatorului de a lua o decizie in cunostinta de cauza; k) decizie de tranzactionare - orice decizie luata de un consumator privind oportunitatea, modalitatile si conditiile de achizitionare a produsului, modalitatea de plata - integrala sau partiala -, pastrarea ori renuntarea la produs sau exercitarea unui drept contractual, aceasta putand conduce ori la actiunea consumatorului ori la abtinerea de a actiona; l) profesie reglementata - activitatea sau ansamblul de activitati profesionale pentru care accesul sau exercitarea este conditionata, direct ori indirect, in conformitate cu legislatia in vigoare, de detinerea unui document care sa ateste nivelul de formare profesionala; m) consumator mediu - consumatorul considerat ca fiind rezonabil informat, atent si precaut, tinand seama de factorii sociali, culturali si lingvistici. 4, inainte, in timpul si dupa o tranzactie comerciala referitoare la un produs.p) prevad ca pretul produselor este determinat la momentul livrarii sau permit vanzatorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creste preturile, fara ca, in ambele cazuri, sa acorde consumatorului dreptul de a anula contractul in cazul in care pretul final este prea mare in raport cu pretul convenit la momentul incheierii contractului. La articolul 10, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins: "Art. La articolul 18, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins: "(3) In termen de o luna, autoritatea competenta pentru supravegherea pietei privind conformitatea produselor cu cerintele generale de securitate, responsabila pentru realizarea masurilor prevazute la art. b) - f), trebuie sa dea partilor implicate posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere, informand Comisia Europeana despre acestea." 8. La articolul 2, literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins: "a) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii care, in cadrul tranzactiilor care intra sub incidenta prezentei ordonante, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale; b) comerciant - orice persoana fizica sau juridica autorizata, care actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, in cadrul tranzactiilor care intra sub incidenta prezentei ordonante, precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop, in numele sau pe seama acesteia;". Dupa articolul 23 se introduce mentiunea cu urmatorul cuprins: "Prezenta ordonanta transpune prevederile Directivei 85/577/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind protectia consumatorilor in cazul contractelor negociate in afara spatiilor comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. La articolul 2, punctele 2 si 23 vor avea urmatorul cuprins: "2. - Dupa constituire, asociatiile de consumatori vor solicita luarea lor in evidenta de catre organul administratiei publice pentru protectia consumatorilor de nivel central sau local, dupa caz." 14. La articolul 36, partea introductiva va avea urmatorul cuprins: "Art. - Asociatiile de consumatori sunt consultate de catre serviciile si organismele administratiei publice prevazute la art. (2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va prevedea anual, in bugetul sau, sume destinate cofinantarii Centrului European al Consumatorilor. - Controlul asupra activitatilor desfasurate in centrele de consultanta si informare a consumatorilor din cadrul asociatiilor de consumatori, precum si a Centrului European al Consumatorilor, care au primit sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se exercita de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor." 22. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor de indexare a preturilor, atat timp cat sunt legale, cu conditia ca metoda prin care preturile variaza sa fie descrisa in mod explicit; ..................................................................................................................... La articolul 18, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: "(4) Exportul din Comunitatea Europeana de produse periculoase care au reprezentat subiectul unei hotarari prevazute la alin. consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale; ..................................................................................................................... punere pe piata - actiunea de a face disponibil pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs sau un serviciu in vederea distribuirii sau utilizarii." 2. - Asociatiile de consumatori care sunt constituite in scopul apararii intereselor numai ale membrilor lor pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare in organismele consultative cu rol in domeniul protectiei consumatorilor si in care organele administratiei publice sunt reprezentate, numai daca au cel putin 800 de membri." 13. 35, potrivit competentelor, la elaborarea dispozitiilor si procedurilor cu caracter general si a altor lucrari care au ca scop protectia consumatorilor, cu privire la:". La articolul 37, partea introductiva si litera c) vor avea urmatorul cuprins: "Art. - Asociatiile de consumatori au urmatoarele drepturi si obligatii: ..................................................................................................................... (3) Controlul asupra activitatii desfasurate de Centrul European al Consumatorilor, pentru sumele acordate de la bugetul de stat, se exercita de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor." 21. 317 din 16 noiembrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare; g) Legea nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare 9. (5) Informatiile prevazute in legislatie, care se refera la prezentarile comerciale, inclusiv la publicitate sau comercializare, sunt esentiale. (2) Operatorii economici concurenti pot informa Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor in legatura cu practicile comerciale incorecte. (2) In cazul in care documentele nu sunt furnizate in termenul stabilit de solicitanti sau daca sunt considerate insuficiente, afirmatiile in cauza se considera inexacte. (5) Sanctiunea complementara propusa pentru a fi aplicata potrivit alin. 51/2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 20 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins: "b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora precum cele definite la art. b) sau unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita;". La articolul 20 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins: "c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil." 4. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. - (1) Prin consumator se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale. 106/1999 privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.Lista nelimitativa a acestora este cuprinsa in anexa nr. (4) se dispune prin ordin emis de conducatorul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau prin decizie emisa de conducatorii unitatilor cu personalitate juridica din subordinea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, fiind aplicabile dispozitiile art. La articolul 2 alineatul (1), literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins: "b) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in executarea contractelor care intra sub incidenta prezentei ordonante, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale; c) comerciant - orice persoana fizica sau juridica care, in executarea contractelor care intra sub incidenta prezentei ordonante, actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop, in numele sau pe seama acesteia;". La articolul 6, litera a) va avea urmatorul cuprins: "a) contractelor la distanta privind serviciile financiare, reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) In cazurile prevazute la alin. b) agentia de turism parte in contract este obligata sa acorde prompt asistenta consumatorului aflat in dificultate." 5. 1.014 din 20 decembrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. (2) Prin comerciant se intelege orice persoana fizica sau juridica autorizata, care, in temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop in numele sau pe seama acesteia." 2. 11, cu amenda contraventionala de la 2.000 lei la 4.000 lei;". La articolul 55, litera d) a punctului 2 va avea urmatorul cuprins: "d) se presteaza servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea sau interesele economice ale consumatorilor;". La articolul 60, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: "Art. - (1) In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, institutia din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama de partea din amenda care a fost achitata." 29. 431 din 31 august 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.

Search for codul consumului online dating:

codul consumului online dating-52codul consumului online dating-1

399/2004, si nici dispozitiilor referitoare la bunurile imobile, in cazul in care aceste dispozitii sunt mai restrictive sau mai riguroase decat cele din prezenta lege. - (1) O practica comerciala este incorecta daca: a) este contrara cerintelor diligentei profesionale; b) deformeaza sau este susceptibila sa deformeze in mod esential comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau caruia i se adreseaza ori al membrului mediu al unui grup, atunci cand o practica comerciala este adresata unui anumit grup de consumatori. - (1) O practica comerciala este considerata ca fiind actiune inselatoare daca aceasta contine informatii false sau, in orice situatie, inclusiv in prezentarea generala, induce in eroare sau este susceptibila sa induca in eroare consumatorul mediu, astfel incat, in ambele ipoteze, fie il determina, fie este susceptibila a-l determina pe consumator sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar daca informatiile sunt, in fapt, corecte in raport cu unul sau mai multe dintre urmatoarele elemente: a) existenta sau natura produsului; b) principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi: disponibilitatea, avantajele, riscurile, fabricarea, compozitia, accesoriile, asistenta acordata dupa vanzare si instrumentarea reclamatiilor, modul si data fabricatiei sau prestarii, livrarea, capacitatea de a corespunde scopului, utilizarea, cantitatea, specificatiile, originea geografica sau comerciala, rezultatele care se pot obtine din utilizarea sa, rezultatele si caracteristicile esentiale ale testelor sau controalelor efectuate asupra produsului; c) perioada pentru care comerciantul se angajeaza, motivele utilizarii practicii comerciale si natura desfasurarii vanzarii, precum si toate declaratiile sau toate simbolurile care ar induce o legatura intre produs sau comerciant si o sponsorizare sau o aprobare, direct ori indirect; d) pretul sau modul de calcul al pretului ori existenta unui avantaj specific al pretului; e) necesitatea service-ului, a unei piese separate, a inlocuirii sau a repararii; f) natura, competentele si drepturile comerciantului sau ale reprezentantului sau, cum ar fi: identitatea si patrimoniul, calificarile sale, statutul, autorizarea, afilierea sau legaturile sale, drepturile de proprietate industriala, de autor sau comerciala ori recompense si distinctii primite; g) drepturile consumatorului, inclusiv dreptul de a beneficia de reparare, de inlocuire sau de restituire a contravalorii ca urmare a rezolutiunii contractului, astfel cum sunt prevazute de Legea nr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “codul consumului online dating”

  1. com p www;erotifilm;com x-asses xxnx xxxcomics free xxxsexy geams xxxteens xxxx.porno young perver youngxxx yousex tube youtube porn trans yuttube zoliboy zophia anal zshare porn "female urethra closeups" "haley wild" "photosex woman" "vanessa hudgens nude picture" //mpg 16yo indian models 17 yearsold porno movies 17teen blow 4yo porno 777adultpictures adultsex trilers adulttv sex aisha takia wallpaper amateur ledy amuter porn amutur animal sexx porno animalporn anjmal anal arab babestv arab leady asholefever asia carera asin gaggers assholefever assian aunties chaning dress sexy photos babs bangbabes babyporn ballerina porn bang teens babes jovencitas hardocre anal sex photos bangbabes victoria bangladeshxxx beautifull arab girls beauty hair nudexxx big ass blak sexsy pic bigbobos bigget gigant tits bigtits f ree pictuer black pourn black pussie black teen seks porn blacks on blogsex bollywoodxxx bolywood india pictur 2007 boops videos boysxxx brazilsex brithny free butt sucking vjds carla perez plyboy cathys cravings chearleaders getting raped china xxxtee chine shaving pussy chubby freaks melissa clothed sex daddy vs daugthers dawnavril deauxma nude dogs fucker clips galls dragon erica bella porn star ernakulam nude girls f? paris hilton y tara reid vjde parker exploited teens pedu porn lolitas child preteen porn movies phatwhiteboot photo women orotik photoporno photos fiile nue pics pictur of swimmer womens picture saxy japon picturesexy pinkvideo pinkworid.

  2. When giving out financial information, like your credit card, always be sure to look for indicators that the site is secure, such as a little lock icon on the browser's status bar or a URL for a website that begins “https:” (the “s” stands for “secure”).